مشخصات فردي

نام : محمدرضا

نام خانوادگي: کهوری

متولد :

سوابق تحصيلي:

 

سوابق اجرائي

 

سوابق ورزشي

 

آدرس: بندرعباس- شهرداری مرکزی-معاونت برنامه ریزی وتوسعه

تلفن:   07632242239