اعضا کار گروه تخصصی خدمات مدیریت و ذینفعان و تامین منابع و دبیر ستاد راهبری :

1-      محمد مهدی جهانبخش معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

2-      محمد رستمی معاون مالی و اقتصادی

3-     مصطفی خادم مدیر برنامه و بودجه

4-     هومن رفیعی شهردار منطقه یک

5-     مهدی رنجبری شهردار منطقه دو

6-    روح الله مردادی شهردار منطقه سه

7-     مجتبی سلیمی رئیس سازمان سرمایه گذاری

8-     حسین اخلاقی رئیس سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات

9-      حمیدرضا سلیمی مدیر مالی

10-    امیر عباس طیب زاده مدیر املاک و اراضی

11-    محمد عادلی سرپرست اداره برنامه ریزی و ارزیابی

12-   لیلا حافظی پور کارشناس برنامه ریزی و ارزیابی عملکرد

اعضا کارگروه تخصصی محیط زیست بحران و فرهنگی اجتماعی

1-      اسماعیل موحدی نژاد معاون خدمات شهری

2-      مصطفی خادم مدیر برنامه  و بودجه

3-     هومن رفیعی شهردار منطقه یک

4-     مهدی رنجبری شهردار منطقه دو

5-     روح اله مرادی شهردار منطقه سه

6-    رضا حیدری زاده رئیس سازمان سیما ،منظر و فضای سبز شهری

7-     فرجام دانش رئیس آتش نشانی

8-     پطرس ترابی رئیس سازمان مدیریت پسماند

9-      حمیدرضا حیدری پوری مدیر بحران و پدافند غیر عامل

10-    علی عامری رئیس سازماساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی

11-    علیرضا بهمن نژاد رئیس سازمان آرامستان

12-   الیاس محسنی رئیس سازمان فرعنگی و ورزشی

13-  محمد عادلی رئیس  اداره برنامه ریزی و ارزیابی

14-   لیلا حافظی پور کارشناس برنامه ریزی و ارزیابی عملکرد

15-  فروغ کریم زاده رئیس اداره برنامه ریزی و ارزیابی خدمات شهری

اعضا کارگروه تخصصی شهرسازی و معماری

1-      اصغر حسینی پور معاون شهرسازی و معماری

2-      هومن رفیعی شهردار منطقه یک

3-     مهدی رنجبر شهردار منطقه دو

4-     روح الله مرادی زاده شهردار منطقه سه

5-     عبدالحسین ارجمند مدیر دفتر نوسازی و بهسازی

6-    مصطفی خادم مدیر برنامه و بودجه

7-     محمد امین ذاکری مدیریت شهرسازی و طرح های توسعه شهری

8-     هادی جعفری سرپرست گروه طراحی شهری و زیبا سازی

9-      محمد عادلی رئیس اداره برنامه ریزی و ارزیابی

10-    لیلا حافظی پور کارشناس برنامه ریزی و ارزیابی عملکرد

اعضا کار گروه تخصصی حمل و نقل و ترافیک و امور زیربنایی

1-      عبدالرضا بهادر معاون فنی و عمرانی

2-      بابک هاشمی معاون حمل و نقل و ترافیک

3-     مصطفی خادم مدیر برنامه و بودجه

4-     هومن رفیعی شهردار منطقه یک

5-     مهدی رنجبری شهردار منطقه دو

6-    روح اله مرادی زاده شهردار منطقه سه

7-     سعید حسینی پور رئیس سازمان حمل و نقل ، بار و مسافر

8-     عبدالکریم مقصودی رئیس سازمان عمران و باز آفرینی فضاهای شهری

9-      روشنک محمدیان مدیر اداره مهندسی ترافیک و برنامه ریزی

10-    محمد عادلی رئیس اداره برنامه ریزی و ارزیابی

11-    لیلا حافظی پور کارشناس برنامه ریزی و ارزیابی عملکرد .