1- دکتر عباس امینی زاده : رئیس ستاد برنامه

2- دکتر محمد مهدی جهانبخش :رئیس کارگروه تخصصی خدمات مدیریت و ذینفعان و تامین منابع و دبیر ستاد راهبری

3- دکتر محمد رستمی عضو اصلی ستاد راهبری خدمات مدیریت و ذینفعان و تامین منابع و دبیر ستاد راهبری

4- مهندس اصغر حسینی پورعضو اصلی ستاد راهبری و رئیس کارگروه تخصصی شهر سازی و معماری

5- مهندس اسماعیل موحدی نژاد عضو اصلی ستاد راهبری و رئیس کارگروه تخصصی محیط زیست بحران و فرهنگی اجتماعی

6- مهندس عبدالرضا بهادرعضو اصلی ستاد راهبری و رئیس کارگروه تخصصی حمل و نقل و ترافیک شهری و امور زیر بنایی

7- مهندس بابک هاشمی عضو اصلی ستاد  راهبری حمل و نقل و ترافیک شهری و امور زیر بنایی

8- مهندس مصطفی خادم عضو اصلی ستاد راهبری و مسئول دبیرخانه ستاد