اسناد فرادستی :

1.        سند چشم انداز 1404

2.       برنامه پنجم توسعه -- 90-94

3.      برنامه تحول اداری

4.       سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی

5.      ICZM (مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی کشور)

6.       سند ملي توسعه استان هرمزگان

7.      نظريه پايه توسعه استان هرمزگان

8.      طرح آمایش استان هرمزگان

9.       طرح جامع گردشگري استان هرمزگان

10.     طرح توسعه و عمران (جامع) ناحيه بندرعباس، 1381

11.     طرح جامع اول و دوم بندرعباس

12.    طرح تفصيلي شهر بندرعباس- 1368

13.   طرح ساختاری و راهبردی شهر بندرعباس

14.    مطالعات جامع حمل‌ونقل شهربندرعباس

 

اسناد فرادستی :

1.        سند چشم انداز 1404

2.       برنامه پنجم توسعه -- 90-94

3.      برنامه تحول اداری

4.       سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی

5.      ICZM (مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی کشور)

6.       سند ملي توسعه استان هرمزگان

7.      نظريه پايه توسعه استان هرمزگان

8.      طرح آمایش استان هرمزگان

9.       طرح جامع گردشگري استان هرمزگان

10.     طرح توسعه و عمران (جامع) ناحيه بندرعباس، 1381

11.     طرح جامع اول و دوم بندرعباس

12.    طرح تفصيلي شهر بندرعباس- 1368

13.   طرح ساختاری و راهبردی شهر بندرعباس

14.    مطالعات جامع حمل‌ونقل شهربندرعباس