کارگروه تخصصی :

شامل کارگروه‌های تخصصی منطبق بر ماموریتهای اصلی در شهرداری ها می باشد.

 در مسیر اجرای پروژه این کارگروه ها در مراحل ذیل نقش دارند:

ü      تحلیل وضع موجود شهرداری در هر ماموریت

ü      شناسایی مشکلات موجود

ü      استخراج اطلاعات ماتریس های تحلیلی وضع موجود

ü      استخراج سیاست ها و طرح ها

ü      تهیه برنامه عملیاتی ذیل هر ماموریت

ü      هدفگذاری شاخص های راهبردی و عملیاتی