بازنگري در طرح جامع شهر بندرعباس (راهبردي ساختاري)

مطالعات بازنگري طرح جامع شهر بندرعباس در سال 1381 از سوي سازمان مسكن و شهرسازي استان هرمزگان به مهندسين مشاور شارمند واگذار گرديد اين مطالعات پس از گذشت فراز و نشيبهايي نهايتاً در سال 1387 در شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران به تصويب رسيد.

مهمترين وجه تمايز رويكرد تهيه طرح جديد بندرعباس از رويكردهاي پيشين، نگاه سيستمي آن، چرخه اي و فرآيندي بودن آن (بازنگري، اصلاح، نظارت دائم در طول طرح، توجه به مشاركت هاي مردمي و عناصر تصميم گيرنده كليدي، تحليل فرصت ها و چالش ها و توجه به منابع مالي) مي باشد. يكي از اهداف كلان طرح، تركيب و تطبيق سياستهاي متمركز اتخاذ شده از بالا به پائين و سياست هاي پائين به بالاست كه از طريق فرآيند ادغام مشاركت هاي مردمي با سياست گذاري هاي طرح فرداست و تصميم گيرندگان كليدي مي باشد.

در اين طرح مساحت شهر بندرعباس از 5323 هكتار به 6757 هكتار افزايش يافت و كالبد شهر به چهار حوزه اصلي، حوزه سكونت (R)، حوزه فعاليت (S)، حوزه مختلط(M) و حوزه سبز و حفاظت(G) تقسيم گرديد. در طرح بازنگري روندها و گرايش ها و امكانات و محدوديت هاي شهر در زمينه هاي مختلف بررسي گرديد.

 

بازنگري در طرح جامع شهر بندرعباس (راهبردي ساختاري)

مطالعات بازنگري طرح جامع شهر بندرعباس در سال 1381 از سوي سازمان مسكن و شهرسازي استان هرمزگان به مهندسين مشاور شارمند واگذار گرديد اين مطالعات پس از گذشت فراز و نشيبهايي نهايتاً در سال 1387 در شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران به تصويب رسيد.

مهمترين وجه تمايز رويكرد تهيه طرح جديد بندرعباس از رويكردهاي پيشين، نگاه سيستمي آن، چرخه اي و فرآيندي بودن آن (بازنگري، اصلاح، نظارت دائم در طول طرح، توجه به مشاركت هاي مردمي و عناصر تصميم گيرنده كليدي، تحليل فرصت ها و چالش ها و توجه به منابع مالي) مي باشد. يكي از اهداف كلان طرح، تركيب و تطبيق سياستهاي متمركز اتخاذ شده از بالا به پائين و سياست هاي پائين به بالاست كه از طريق فرآيند ادغام مشاركت هاي مردمي با سياست گذاري هاي طرح فرداست و تصميم گيرندگان كليدي مي باشد.

در اين طرح مساحت شهر بندرعباس از 5323 هكتار به 6757 هكتار افزايش يافت و كالبد شهر به چهار حوزه اصلي، حوزه سكونت (R)، حوزه فعاليت (S)، حوزه مختلط(M) و حوزه سبز و حفاظت(G) تقسيم گرديد. در طرح بازنگري روندها و گرايش ها و امكانات و محدوديت هاي شهر در زمينه هاي مختلف بررسي گرديد.