طرح جامع گردشگري استان هرمزگان

در سند ملي توسعه استان كه بر اساس چشم انداز 20 ساله كشور تهيه شده و در آن توسعه فعاليت هاي گردشگري با توجه به نوار ساحلي و جزاير و مناطق آزاد كيش و قشم از هدف هاي بلند مدت توسعه استان برشمرده شده است، محروميت استان از شبكه هاي راه هاي مناسب و سريع درون استاني و بين منطقه اي مورد تأكيد قرار گرفته است.

در ارتباط با اصلي ترين قابليت هاي نوار ساحلي استان هرمزگان در زمينه گردشگري و گذران اوقات فراغت مي توان به اين موارد اشاره كرد.

1.موقعيت جغرافيايي ويژه به دليل گسترش مناسب آن در نوار ساحلي خليج فارس و درياي عمان، به ويژه استقرار مركز استان در يكي از حساس ترين نواحي خليج فارس و نزديكي به تنگه استراتژيك هرمز و دسترسي به آب هاي بين المللي.

2. برخورداري از منابع غني و تنوع زيستي در اكوسيستم هاي ساحلي و تنوع آب وهوايي همراه با تنوع پوشش گياهي و وجود جنگل هاي خليج عماني، جنگي هاي مانگرو و مجموعه اي از ذخاير ارزشمند گياهي و جانوري.

3.نزديكي با كشورهاي ساحلي خليج فارس و پيوند تاريخي، فرهنگي با آنها.

4.برخورداري از جاذبه هاي گردشگري به دليل دسترسي به سواحل، بنادر و جزاير زيبا و اكوسيستم ويژه ساحلي و دريايي مانند: جنگل هاي حرا و ظرفيت هاي اقامتي نسبتاً خوب همراه با صنايع دستي و هنرهاي بومي جذاب و امكانات استفاده از ورزش ها و تفريحات آبي.

5.وجود مناطق آزاد تجاري و صنعتي در كيش و قشم و مناطق ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي و...

 

با توجه به قابليت ها و مشكلات فراروي گردشگري و امكانات فراغت استان و تشخيص گردشگري به عنوان يكي از محورها و هدف هاي توسعه استان، راهبردهايي براي تحقق اين هدف ذكر شده است كه عبارتنداز:

1- گسترش تأسيسات و تجهيزات گردشگري در نوار ساحلي و كانون ها و عرصه هاي گردشگري

2- توسعه و عمران جزاير استان متناسب با نقش و عملكرد آنها در ابعاد ملي و استاني و قابليت هاي بالقوه توسعه آنها مبتني بر نتايج طرح هاي مطالعاتي، به ويژه طرح جامع گردشگري و با تأكيد بر آمايش نوار ساحلي و جزاير و...

3-اعمال مديريت يكپارچه بر منابع طبيعي و محيط زيست استان با تأكيد بر حفاظت از اكوسيستم هاي ويژه نوار ساحلي و رعايت تعادل در بهره برداري از عرصه هاي مرتعي و منابع دريايي.

 

طرح جامع گردشگري استان هرمزگان

در سند ملي توسعه استان كه بر اساس چشم انداز 20 ساله كشور تهيه شده و در آن توسعه فعاليت هاي گردشگري با توجه به نوار ساحلي و جزاير و مناطق آزاد كيش و قشم از هدف هاي بلند مدت توسعه استان برشمرده شده است، محروميت استان از شبكه هاي راه هاي مناسب و سريع درون استاني و بين منطقه اي مورد تأكيد قرار گرفته است.

در ارتباط با اصلي ترين قابليت هاي نوار ساحلي استان هرمزگان در زمينه گردشگري و گذران اوقات فراغت مي توان به اين موارد اشاره كرد.

1.موقعيت جغرافيايي ويژه به دليل گسترش مناسب آن در نوار ساحلي خليج فارس و درياي عمان، به ويژه استقرار مركز استان در يكي از حساس ترين نواحي خليج فارس و نزديكي به تنگه استراتژيك هرمز و دسترسي به آب هاي بين المللي.

2. برخورداري از منابع غني و تنوع زيستي در اكوسيستم هاي ساحلي و تنوع آب وهوايي همراه با تنوع پوشش گياهي و وجود جنگل هاي خليج عماني، جنگي هاي مانگرو و مجموعه اي از ذخاير ارزشمند گياهي و جانوري.

3.نزديكي با كشورهاي ساحلي خليج فارس و پيوند تاريخي، فرهنگي با آنها.

4.برخورداري از جاذبه هاي گردشگري به دليل دسترسي به سواحل، بنادر و جزاير زيبا و اكوسيستم ويژه ساحلي و دريايي مانند: جنگل هاي حرا و ظرفيت هاي اقامتي نسبتاً خوب همراه با صنايع دستي و هنرهاي بومي جذاب و امكانات استفاده از ورزش ها و تفريحات آبي.

5.وجود مناطق آزاد تجاري و صنعتي در كيش و قشم و مناطق ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي و...

 

با توجه به قابليت ها و مشكلات فراروي گردشگري و امكانات فراغت استان و تشخيص گردشگري به عنوان يكي از محورها و هدف هاي توسعه استان، راهبردهايي براي تحقق اين هدف ذكر شده است كه عبارتنداز:

1- گسترش تأسيسات و تجهيزات گردشگري در نوار ساحلي و كانون ها و عرصه هاي گردشگري

2- توسعه و عمران جزاير استان متناسب با نقش و عملكرد آنها در ابعاد ملي و استاني و قابليت هاي بالقوه توسعه آنها مبتني بر نتايج طرح هاي مطالعاتي، به ويژه طرح جامع گردشگري و با تأكيد بر آمايش نوار ساحلي و جزاير و...

3-اعمال مديريت يكپارچه بر منابع طبيعي و محيط زيست استان با تأكيد بر حفاظت از اكوسيستم هاي ويژه نوار ساحلي و رعايت تعادل در بهره برداري از عرصه هاي مرتعي و منابع دريايي.