طرح توسعه و عمران (جامع) ناحيه بندرعباس، 1381

مطالعات اين طرح از سوي معاونت شهرسازي سازمان مسكن و شهرسازي استان هرمزگان به مهندسين مشاور پيشاهنگان آمايش واگذار گرديد. اين طرح پس از مطالعه و بررسي منطقه و شناخت وضع موجود ناحيه، برنامه هائي را جهت عمران و آبادي ناحيه مورد نظر آورده است.

ناحيه بندرعباسدر سال1381مشتمل بر شهرستانهاي بندرعباس، ميناب، حاجي آباد و رودان است كه در جنوب كشور و بخش مياني استان هرمزگان قرار گرفته است.

توان و قابليت هاي توسعه ناحيه

·         موقعيت استراتژيك جغرافيايي و طبيعي ناحيه؛

·         توان و قابليت ناحيه در زمينه توسعه فعاليت هاي شيلات و صيادي؛

·         نزديكي به كانون هاي اصلي تجاري و بازرگاني آزاد كشور ؛

·         برخورداري و استقرار زير ساخت هاي قوي با عملكرد ملي؛

·         گردشگري و توان ناحيه در اين زمينه.

 

امكانات و استعداد هاي توسعه اي ناحيه بندرعباس

اول- شهرستان و شهر بندرعباس به عنوان محور توسعه صنعتي- خدماتي با گرايش صنايع سنگين و صادراتي و خدمات بازرگاني و مبادلات نوين.

دوم- شهرستان هاي رودان و ميناب به عنوان محورها و قطب هاي توليد كشاورزي و صنعتي با گرايش محصولات باغي (مركبات و خرما) و صنايع تبديلي كشاورزي و صنايع سبك؛

سوم- شهرستان حاجي آباد به عنوان محور كشاورزي با تأكيد بر دامپروري و صنايع تبديلي؛

چهارم- نوار ساحلي شهرستان هاي بندرعباس و ميناب به عنوان محورهاي توسعه فعاليت هاي صيادي، شيلات و آبزي پروري.

 

راهبردهاي كلان رشد و توسعه ناحيه بندرعباس

§         توسعه صنايع بزرگ مقياس با جهت گيري بازارهاي بين المللي و صادراتي

§         توسعه صنايع متوسط مقياس و كوچك مقياس مبتني بر مزيت هاي نسبي منطقه اي و با هدف توزيع متوازن فعاليت ها

§         توجه به مزيت نسبي گردشگري و توسعه زير ساخت هاي لازم براي شكوفايي آن

§         تقويت و تشويق بخش خصوصي جهت مشاركت در فعاليت ها

§         توسعه و تقويت زير ساخت هاي لازم براي شكوفايي آن

§         ايجاد روابط پيشين و پسين اقتصادي ميان فعاليت ها جهت افزايش ميزان ارزش افزوده توليدات ناحيه از طريق انجام فرآوري هاي لازم

§         تقويت پيوندها و سلسله مراتب عملكردي درون ناحيه اي از طريق تقويت زير ساخت هاي شهري و توزيع مناسب امكانات و خدمات.

§         گسترش خدمات نوين و برتر به ويژه در زمينه بازرگاني، امور مالي و بيمه اي، حمل و نقل و ترانزيت كالا و مسافر.

 

اهم سياست هاي اجرايي طرح توسعه و عمران (جامع) ناحيه بندرعباس

§         توسعه منابع آب و خاك كشاورزي از طريق بهبود شيوه اي بهره برداري و كنترل منابع.

§         توسعه فعاليت هاي زراعي، نخل داري و پرورش آبزيان (ميگو و ماهيان)

§         توسعه صنايع بزرگ مقياس و با هدف صادرات.

§         توسعه صنايع مرتبط با مزيت هاي نسبي منطقه (شيلات، كشتي سازي)

§         توسعه معادن و صنايع مرتبط با كاني هاي منطقه.

§         توسعه خدمات گردشگري و خدمات پشتيبان توليد.

§         توسعه خدمات مالي، بيمه اي و بازرگاني برتر و نوين.

 

طرح توسعه و عمران (جامع) ناحيه بندرعباس، 1381

مطالعات اين طرح از سوي معاونت شهرسازي سازمان مسكن و شهرسازي استان هرمزگان به مهندسين مشاور پيشاهنگان آمايش واگذار گرديد. اين طرح پس از مطالعه و بررسي منطقه و شناخت وضع موجود ناحيه، برنامه هائي را جهت عمران و آبادي ناحيه مورد نظر آورده است.

ناحيه بندرعباسدر سال1381مشتمل بر شهرستانهاي بندرعباس، ميناب، حاجي آباد و رودان است كه در جنوب كشور و بخش مياني استان هرمزگان قرار گرفته است.

توان و قابليت هاي توسعه ناحيه

·         موقعيت استراتژيك جغرافيايي و طبيعي ناحيه؛

·         توان و قابليت ناحيه در زمينه توسعه فعاليت هاي شيلات و صيادي؛

·         نزديكي به كانون هاي اصلي تجاري و بازرگاني آزاد كشور ؛

·         برخورداري و استقرار زير ساخت هاي قوي با عملكرد ملي؛

·         گردشگري و توان ناحيه در اين زمينه.

 

امكانات و استعداد هاي توسعه اي ناحيه بندرعباس

اول- شهرستان و شهر بندرعباس به عنوان محور توسعه صنعتي- خدماتي با گرايش صنايع سنگين و صادراتي و خدمات بازرگاني و مبادلات نوين.

دوم- شهرستان هاي رودان و ميناب به عنوان محورها و قطب هاي توليد كشاورزي و صنعتي با گرايش محصولات باغي (مركبات و خرما) و صنايع تبديلي كشاورزي و صنايع سبك؛

سوم- شهرستان حاجي آباد به عنوان محور كشاورزي با تأكيد بر دامپروري و صنايع تبديلي؛

چهارم- نوار ساحلي شهرستان هاي بندرعباس و ميناب به عنوان محورهاي توسعه فعاليت هاي صيادي، شيلات و آبزي پروري.

 

راهبردهاي كلان رشد و توسعه ناحيه بندرعباس

§         توسعه صنايع بزرگ مقياس با جهت گيري بازارهاي بين المللي و صادراتي

§         توسعه صنايع متوسط مقياس و كوچك مقياس مبتني بر مزيت هاي نسبي منطقه اي و با هدف توزيع متوازن فعاليت ها

§         توجه به مزيت نسبي گردشگري و توسعه زير ساخت هاي لازم براي شكوفايي آن

§         تقويت و تشويق بخش خصوصي جهت مشاركت در فعاليت ها

§         توسعه و تقويت زير ساخت هاي لازم براي شكوفايي آن

§         ايجاد روابط پيشين و پسين اقتصادي ميان فعاليت ها جهت افزايش ميزان ارزش افزوده توليدات ناحيه از طريق انجام فرآوري هاي لازم

§         تقويت پيوندها و سلسله مراتب عملكردي درون ناحيه اي از طريق تقويت زير ساخت هاي شهري و توزيع مناسب امكانات و خدمات.

§         گسترش خدمات نوين و برتر به ويژه در زمينه بازرگاني، امور مالي و بيمه اي، حمل و نقل و ترانزيت كالا و مسافر.

 

اهم سياست هاي اجرايي طرح توسعه و عمران (جامع) ناحيه بندرعباس

§         توسعه منابع آب و خاك كشاورزي از طريق بهبود شيوه اي بهره برداري و كنترل منابع.

§         توسعه فعاليت هاي زراعي، نخل داري و پرورش آبزيان (ميگو و ماهيان)

§         توسعه صنايع بزرگ مقياس و با هدف صادرات.

§         توسعه صنايع مرتبط با مزيت هاي نسبي منطقه (شيلات، كشتي سازي)

§         توسعه معادن و صنايع مرتبط با كاني هاي منطقه.

§         توسعه خدمات گردشگري و خدمات پشتيبان توليد.

§         توسعه خدمات مالي، بيمه اي و بازرگاني برتر و نوين.