طرح تفصيلي شهر بندرعباس- 1368

در جريان مطالعات طرح تفصيلي دو هدف اساسي مورد بررسي قرار گرفت:

1.جمع آوري و بررسي اطلاعات وضع موجود و تغييرات ناشي از به تعويق افتادن طرح؛

2. بررسي امكانات و محدوديتهاي موجود در زمينه اجراي پيشنهادات طرح جامع.

در سال 1368 پس از تهيه و آماده شدن نقشه هاي هوايي، 34 محله به اضافه 400 هكتار از اراضي شمال نايبند ( 35 محله شهر بندرعباس) جهت مطالعات طراحي تفصيلي تعيين گرديدند.

 

اصول مطالعات و پيشنهادات طرح تفصيلي بندرعباس

·         مسيريابي شبكه رفت و آمد طرح جامع؛

·         مطالعه ويژگيهاي محلات و طراحي تفصيلي شبكه داخلي آنها؛

·         پيشنهاد تفصيلي نحوه استفاده از اراضي و جايگزيني خدمات شهري؛

·         مطالعه و هماهنگ نمودن طرح هاي مياندوره اي با طرح تفصيلي؛

·         تدوين مقررات نحوه استفاده از اراضي؛

·         پيشنهاد سطوح و سرانه عملكردها و تراكم هاي شهري؛

·         تدوين ضوابط و مقررات تفكيك و صدور پراوانه ساختماني

طرح تفصيلي شهر بندرعباس- 1368

در جريان مطالعات طرح تفصيلي دو هدف اساسي مورد بررسي قرار گرفت:

1.جمع آوري و بررسي اطلاعات وضع موجود و تغييرات ناشي از به تعويق افتادن طرح؛

2. بررسي امكانات و محدوديتهاي موجود در زمينه اجراي پيشنهادات طرح جامع.

در سال 1368 پس از تهيه و آماده شدن نقشه هاي هوايي، 34 محله به اضافه 400 هكتار از اراضي شمال نايبند ( 35 محله شهر بندرعباس) جهت مطالعات طراحي تفصيلي تعيين گرديدند.

 

اصول مطالعات و پيشنهادات طرح تفصيلي بندرعباس

·         مسيريابي شبكه رفت و آمد طرح جامع؛

·         مطالعه ويژگيهاي محلات و طراحي تفصيلي شبكه داخلي آنها؛

·         پيشنهاد تفصيلي نحوه استفاده از اراضي و جايگزيني خدمات شهري؛

·         مطالعه و هماهنگ نمودن طرح هاي مياندوره اي با طرح تفصيلي؛

·         تدوين مقررات نحوه استفاده از اراضي؛

·         پيشنهاد سطوح و سرانه عملكردها و تراكم هاي شهري؛

·         تدوين ضوابط و مقررات تفكيك و صدور پراوانه ساختماني