طرح آمايش استان هرمزگان، 1385

آمايش سرزمين به عنوان تبيين ديدگاه بلند مدت توسعه ملي به انعكاس فضايي اصلي ترين جهت گيري هاي توسعه كشور در بلند مدت مي پردازد و با بياني شفاف و كاربردي تصويري از توسعه ملي و نقش كشور در جهان آينده را به دست مي دهد.

در اين طرح به شهر بندرعباس به عنوان اصليترين شهر استان اشاره شده است. و پس از بررسي و معرفي بخشهاي مختلف خدمات در اين شهر برتر استان به ارائه راهبردها و سياستها پرداخته شده است. بندرعباس مهمترين بندر تجاري كشور و بازرگاني خارجي مهمترين عملكرد اقتصادي آن است. بندرعباس از طريق عملكرد ملي، فراملي بازرگاني خود بعنوان مركز ثقل صادرات و واردات كشور با بنادر بزرگ جهان در تعامل وارتباطي دو سويه وتنگاتنگ قرار داشته و مهمترين دروازه ارتباط تجاري كشور با جهان است از سوي ديگر بندرعباس با انتقال واردات به داخل كشور و صادرات محصولات ساير نقاط ايران با تمامي مراكز اقتصاد كشور در ارتباطي پيوسته قرار دارد.

شهر بندرعباس تنها قطب توسعه يافته شهري استان با عملكرد ملي و فراملي بازرگاني خارجي است كه بعنوان يك پل و واسطه ترانزيتي كالا عمل ميكند. اين شهر مركز ثقل صادرات و واردات و تجارت تجاري كشور با جهان است. در عين حال با وجوديكه بيش از 40 درصد حجم صادرات و واردات با پتانسيل بالفعل 15 ميليارد دلار از بنادر آن صورت ميگيرد.

در جهت گيري هاي آمايش ملي مطالعات آمايش سرزمين كه در خرداد ماه 1383 انجام گرفته است، در ذيل راهبردهاي اساسي و اقدامات ضروري، اصلي ترين جهت گيريها و راهبردهاي بلندمدت آمايش كه در سازماندهي فضاي سرزمين و استقرار فعاليت ها مي بايست مورد توجه قرار گيرد، بر اهميت و نقش گردشگري توسعه استان هرمزگان تأكيد شده است.

 

راهبردهاي بخشي و استاني مطالعات آمايش سرزمين استان هرمزگان

§         حفظ، احيا و توسعه كليه امكانات و جاذبه هاي گردشگري و ميراث طبيعي و تبديل اين بخش به عنوان يكي از بخش هاي اصلي درآمدزاي كشور و استفاده از آن در تقويت پيوندهاي فرهنگي با ساير ملل؛

§         جلب سرمايه هاي خارجي و داخلي براي ايجاد تسهيلات و تجهيزات گردشگري در تمام نقاط جاذب گردشگري كشور؛

§         ايجاد هماهنگي بيشتر ميان وزارت مسكن و شهرسازي، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، سازمان ميراث فرهنگي و جهانگردي و وزارت كشور در سطح ملي از كي سو و استانداري ها، فرمانداري ها، شوراهاي شهر و شهرداري در سطوح منطقه اي و محلي از سوي ديگر در جهت حفظ ميراث فرهنگي شهرها و ايجاد شرايط مناسب قانوني، اجتماعي و فرهنگي براي جذب جهانگردان به آنها؛

§         رونق بخشيدن به صنايع مرتبط با گردشگري از طريق ارائه تسهيلات و ايجاد مشوق هاي لازم؛

§         ايجاد و تقويت رشته مديريت ميراث فرهنگي و گردشگري به عنوان يك دوره آموزشي بين رشته اي با همكاري گروه هاي علوم اجتماعي، تاريخي، باستان شناسي، هنر و زبان هاي خارجي؛

§         ارتقاي سطح مهارت هاي تخصصي با تأكيد بر آموزش زبان به صاحبان مشاغل و مسئوليت هاي مرتبط با گردشگران؛

همچنين در ذيل راهبردهاي سازماندهي فضايي اين سند بر سطح بندي قلمروها، نقاط و محورهاي عمده گردشگري بر اساس راه هاي دسترسي تسهيلات اقامتي و رفاهي و جذابيت هاي گردشگري (فرهنگي- طبيعي) و ايجاد مناطق و محورهاي ويژه و دهكده هاي گردشگري تأكيد شده است. محور شمالي- جنوبي ساري، تهران، قم، كاشان، اصفهان، يزد، كرمان، شيراز و بندرعباس و نوار ساحلي جنوب كشور نيز به عنوان بخش هايي از قلمروهاي اساسي توسعه گردشگري كشور پيشنهاد شده است.

طرح آمايش استان هرمزگان، 1385

آمايش سرزمين به عنوان تبيين ديدگاه بلند مدت توسعه ملي به انعكاس فضايي اصلي ترين جهت گيري هاي توسعه كشور در بلند مدت مي پردازد و با بياني شفاف و كاربردي تصويري از توسعه ملي و نقش كشور در جهان آينده را به دست مي دهد.

در اين طرح به شهر بندرعباس به عنوان اصليترين شهر استان اشاره شده است. و پس از بررسي و معرفي بخشهاي مختلف خدمات در اين شهر برتر استان به ارائه راهبردها و سياستها پرداخته شده است. بندرعباس مهمترين بندر تجاري كشور و بازرگاني خارجي مهمترين عملكرد اقتصادي آن است. بندرعباس از طريق عملكرد ملي، فراملي بازرگاني خود بعنوان مركز ثقل صادرات و واردات كشور با بنادر بزرگ جهان در تعامل وارتباطي دو سويه وتنگاتنگ قرار داشته و مهمترين دروازه ارتباط تجاري كشور با جهان است از سوي ديگر بندرعباس با انتقال واردات به داخل كشور و صادرات محصولات ساير نقاط ايران با تمامي مراكز اقتصاد كشور در ارتباطي پيوسته قرار دارد.

شهر بندرعباس تنها قطب توسعه يافته شهري استان با عملكرد ملي و فراملي بازرگاني خارجي است كه بعنوان يك پل و واسطه ترانزيتي كالا عمل ميكند. اين شهر مركز ثقل صادرات و واردات و تجارت تجاري كشور با جهان است. در عين حال با وجوديكه بيش از 40 درصد حجم صادرات و واردات با پتانسيل بالفعل 15 ميليارد دلار از بنادر آن صورت ميگيرد.

در جهت گيري هاي آمايش ملي مطالعات آمايش سرزمين كه در خرداد ماه 1383 انجام گرفته است، در ذيل راهبردهاي اساسي و اقدامات ضروري، اصلي ترين جهت گيريها و راهبردهاي بلندمدت آمايش كه در سازماندهي فضاي سرزمين و استقرار فعاليت ها مي بايست مورد توجه قرار گيرد، بر اهميت و نقش گردشگري توسعه استان هرمزگان تأكيد شده است.

 

راهبردهاي بخشي و استاني مطالعات آمايش سرزمين استان هرمزگان

§         حفظ، احيا و توسعه كليه امكانات و جاذبه هاي گردشگري و ميراث طبيعي و تبديل اين بخش به عنوان يكي از بخش هاي اصلي درآمدزاي كشور و استفاده از آن در تقويت پيوندهاي فرهنگي با ساير ملل؛

§         جلب سرمايه هاي خارجي و داخلي براي ايجاد تسهيلات و تجهيزات گردشگري در تمام نقاط جاذب گردشگري كشور؛

§         ايجاد هماهنگي بيشتر ميان وزارت مسكن و شهرسازي، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، سازمان ميراث فرهنگي و جهانگردي و وزارت كشور در سطح ملي از كي سو و استانداري ها، فرمانداري ها، شوراهاي شهر و شهرداري در سطوح منطقه اي و محلي از سوي ديگر در جهت حفظ ميراث فرهنگي شهرها و ايجاد شرايط مناسب قانوني، اجتماعي و فرهنگي براي جذب جهانگردان به آنها؛

§         رونق بخشيدن به صنايع مرتبط با گردشگري از طريق ارائه تسهيلات و ايجاد مشوق هاي لازم؛

§         ايجاد و تقويت رشته مديريت ميراث فرهنگي و گردشگري به عنوان يك دوره آموزشي بين رشته اي با همكاري گروه هاي علوم اجتماعي، تاريخي، باستان شناسي، هنر و زبان هاي خارجي؛

§         ارتقاي سطح مهارت هاي تخصصي با تأكيد بر آموزش زبان به صاحبان مشاغل و مسئوليت هاي مرتبط با گردشگران؛

همچنين در ذيل راهبردهاي سازماندهي فضايي اين سند بر سطح بندي قلمروها، نقاط و محورهاي عمده گردشگري بر اساس راه هاي دسترسي تسهيلات اقامتي و رفاهي و جذابيت هاي گردشگري (فرهنگي- طبيعي) و ايجاد مناطق و محورهاي ويژه و دهكده هاي گردشگري تأكيد شده است. محور شمالي- جنوبي ساري، تهران، قم، كاشان، اصفهان، يزد، كرمان، شيراز و بندرعباس و نوار ساحلي جنوب كشور نيز به عنوان بخش هايي از قلمروهاي اساسي توسعه گردشگري كشور پيشنهاد شده است.