سند ملي توسعه استان هرمزگان

با توجه به قابليت ها و تنگناهاي موجود، محورهاي توسعه استان بر پايه بخش هاي بازرگاني و كشاورزي با تأكيد بر شيلات، صنعت و گردشگري خواهد بود.

 

راهبردهاي بلندمدت توسعه استان

-1 ايجاد شرايط و فرصت هاي مناسب براي سرمايه گذاران بخش هاي خصوصي و عمومي غير دولتي بر اساس اولويت هاي زير:

§         گسترش خدمات بازرگاني نوين با تأكيد بر خدمات بانكي، بيمه، حمل و نقل و ترانزيت كالا؛

§         گسترش تأسيسات و تجهيزات گردشگري در نوار ساحلي، كانون ها و عرصه هاي گردشگري؛

§         گسترش خدمات تخصصي و برتر و با تأكيد بر توسعه IT ايجاد و خدمات پشتيبان توليد؛

-2 ايجاد زمينه هاي لازم براي جلب مشاركت مردمي و بخش خصوصي در بهره برداري و مديريت آن.

 

اصلي ترين قابليت هاي توسعه استان

1.       موقعيت حساس استان به دليل گسترش مناسب آن در نوار ساحلي خليج فارس و درياي عمان، بويژه استقرار مركز استان در يكي از حساس ترين نواحي خليج فارس و نزديكي به تنگه استراتژيك هرمز و دسترسي به آبهاي بين المللي.

2.       برخورداري از چهارده جزيره بزرگ و كوچك با پراكنش مطلوب، قابليت هاي متفاوت ،كاركردهاي گوناگون تجاري ،شيلاتي، صنعتي، نظامي، توريستي و نفتي.

3.       برخورداري از منابع غني و تنوع زيستي در اكوسيستم هاي ساحلي و تنوع آب و هوايي همراه با تنوع پوشش گياهي و وجود جنگلهاي خليج عماني ،جنگلهاي مانگرو و مجموعه اي از ذخاير ارزشمند گياهي و جانوري.

4.       نزديكي با كشور هاي ساحلي خليج فارس و پيوند تاريخي، فرهنگي ،اقتصادي و روابط گسترده پولي و مالي و مبادله كالا و فرهنگ با كشور هاي مذكور.

5.       برخورداري از شرايط اقليمي ويژه و مطلوب براي توليد محصولات صيفي در زمستان و توانائي توليد محصولات با ارزش صادراتي و گسترش كشت گلخانه اي.

6.        همجواري با منطقه پارس جنوبي و استفاده از اين قابليت براي ايجاد و توسعه پالايشگاه ها، صنايع و خدمات پشتيبان در نوار ساحلي و غرب استان.

7.       امكان ايجاد گسترش مركز توسعه بازرگاني صادرات و واردات به دليل محوريت و نقش برتر بخش بازرگاني و مزيت نسبي توسعه به دليل تاسيسات عظيم بندري و شبكه هاي ترابري هوايي، دريايي ،زميني و ريلي با عملكرد ملي و فراملي.

8.       برخورداري از جاذبه هاي گردشگري به دليل دسترسي به سواحل، بنادر و جزاير زيبا و اكوسيستم ويژه ساحلي و دريايي مانند جنگلهاي حرا و ظرفيت هاي اقامتي نسبتا خوب همراه با صنايع دستي و هنر هاي بومي جذاب و امكانات استفاده از ورزشها و تفريحات آبي.

9.       وجود مناطق آزاد تجاري و صنعتي در كيش و قشم و مناطق ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي ،كشتي سازي و معادن و فلزات و امكان استفاده از سرمايه گذاري خارجي در آن مناطق.

 

 

سند ملي توسعه استان هرمزگان

با توجه به قابليت ها و تنگناهاي موجود، محورهاي توسعه استان بر پايه بخش هاي بازرگاني و كشاورزي با تأكيد بر شيلات، صنعت و گردشگري خواهد بود.

 

راهبردهاي بلندمدت توسعه استان

-1 ايجاد شرايط و فرصت هاي مناسب براي سرمايه گذاران بخش هاي خصوصي و عمومي غير دولتي بر اساس اولويت هاي زير:

§         گسترش خدمات بازرگاني نوين با تأكيد بر خدمات بانكي، بيمه، حمل و نقل و ترانزيت كالا؛

§         گسترش تأسيسات و تجهيزات گردشگري در نوار ساحلي، كانون ها و عرصه هاي گردشگري؛

§         گسترش خدمات تخصصي و برتر و با تأكيد بر توسعه IT ايجاد و خدمات پشتيبان توليد؛

-2 ايجاد زمينه هاي لازم براي جلب مشاركت مردمي و بخش خصوصي در بهره برداري و مديريت آن.

 

اصلي ترين قابليت هاي توسعه استان

1.       موقعيت حساس استان به دليل گسترش مناسب آن در نوار ساحلي خليج فارس و درياي عمان، بويژه استقرار مركز استان در يكي از حساس ترين نواحي خليج فارس و نزديكي به تنگه استراتژيك هرمز و دسترسي به آبهاي بين المللي.

2.       برخورداري از چهارده جزيره بزرگ و كوچك با پراكنش مطلوب، قابليت هاي متفاوت ،كاركردهاي گوناگون تجاري ،شيلاتي، صنعتي، نظامي، توريستي و نفتي.

3.       برخورداري از منابع غني و تنوع زيستي در اكوسيستم هاي ساحلي و تنوع آب و هوايي همراه با تنوع پوشش گياهي و وجود جنگلهاي خليج عماني ،جنگلهاي مانگرو و مجموعه اي از ذخاير ارزشمند گياهي و جانوري.

4.       نزديكي با كشور هاي ساحلي خليج فارس و پيوند تاريخي، فرهنگي ،اقتصادي و روابط گسترده پولي و مالي و مبادله كالا و فرهنگ با كشور هاي مذكور.

5.       برخورداري از شرايط اقليمي ويژه و مطلوب براي توليد محصولات صيفي در زمستان و توانائي توليد محصولات با ارزش صادراتي و گسترش كشت گلخانه اي.

6.        همجواري با منطقه پارس جنوبي و استفاده از اين قابليت براي ايجاد و توسعه پالايشگاه ها، صنايع و خدمات پشتيبان در نوار ساحلي و غرب استان.

7.       امكان ايجاد گسترش مركز توسعه بازرگاني صادرات و واردات به دليل محوريت و نقش برتر بخش بازرگاني و مزيت نسبي توسعه به دليل تاسيسات عظيم بندري و شبكه هاي ترابري هوايي، دريايي ،زميني و ريلي با عملكرد ملي و فراملي.

8.       برخورداري از جاذبه هاي گردشگري به دليل دسترسي به سواحل، بنادر و جزاير زيبا و اكوسيستم ويژه ساحلي و دريايي مانند جنگلهاي حرا و ظرفيت هاي اقامتي نسبتا خوب همراه با صنايع دستي و هنر هاي بومي جذاب و امكانات استفاده از ورزشها و تفريحات آبي.

9.       وجود مناطق آزاد تجاري و صنعتي در كيش و قشم و مناطق ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي ،كشتي سازي و معادن و فلزات و امكان استفاده از سرمايه گذاري خارجي در آن مناطق.