درباره معاونت

معاونت برنامه ریزی و توسعه شهرداری بندرعباس از اواسط مهر ماه 1389 رسماً شروع به فعالیت نمود .این امر محقق گردید تا شهرداری بندرعباس با قوت و تمرکز بیشتر در زمینه های برنامه ریزی های شهری و درون سازمانی, بودجه بندی و تخصیص بهینه منابع, جهت دهی،

 

سوق دهی فعالیتها و روال های کاری شهرداری از فرایندهای سنتی و زمان بر به سیستمهای الکترونیکی و در حقیقت حرکت به سوی شهرداری الکترونیک, همچنین نظام مندسازی و برنامه ریزی جهت آموزش مفید و موثر کارکنان شهرداری و ارتقاء آموزشی آنان, بازبینی فرایندهای

 

کاری در اجزاء مختلف شهرداری و بهینه سازی و بهبود این روشها, ارتباط و تعامل دو سویه با شهروندان و تشکیل دبیرخانه نظام پیشنهادها و... به ارائه خدمت به شهروندان عزیز بپردازد. هم اکنون این معاونت به عنوان یکی از معاونت های شش گانه شهرداری بندرعباس با

 

اهداف مهم و خطیری که در ذیل بدان اشاره خواهد شد, به انجام وظایف خود پرداخته و به نحوی به عنوان دیده بان امور اجرایی و شهری و راهبر و برنامه ریز در حوزه فعالیت های شهرداری عمل می کند.

 

اهداف تشکیل معاونت برنامه ریزی و توسعه

 

1- نهادینه سازی اصل برنامه ریزی و توسعه هرچه بیشتر فعالیت های فکری و نرم افزاری در شهرداری بندرعباس در قالب تدوین برنامه های بلند مدت و میان مدت و سالیانه و تخصیص بهینه منابع

 


۲- بسترسازی تحقق شهرداری الکتریکی و زمینه سازی و بهره برداری هرچه بیشتر از فناوری اطلاعات و ارتباطات در انجام فعالیتهای شهرداری.

 


۳- هماهنگی اهداف و هم افزایی فعالیت های واحدهای مختلف شهرداری اعم از معاونت ها, شهرداری مناطق و سازمان ها و شرکت های وابسته با توجه به سیاست ها و برنامه های کلان شهرداری.

 


۴- یافتن راهکارهای علمی, پژوهشی و تصمیم سازی برای رفع مشکلات شهر و شهرداری بر مبنای آمار و اطلاعات علمی بر اساس مطالعات و پژوهش های کاربردی مرتبط.

 


۵- زمینه سازی بهبود مستمر و تعالی و سر آمدی شهرداری بندرعباس با بهره برداری و استقرار سیستم های نوین مدیریتی در شهرداری و افزایش کیفیت ارائه خدمات.

 


۶- افزایش بهره وری منابع انسانی شهرداری بندرعباس از طریق طراحی ساختار سازمانی کارآمد, زمینه سازی مشارکت هرچه بیشتر کارکنان و آموزش آن ها.

 


۷- تهیه و تنظیم بودجه سالیانه کارآمد جهت اجرای برنامه های شهرداری و نظارت بر اجرای صحیح آن.